HullNumber.com ALL HANDS - SEP 1962:
SPECIAL SUPPLEMENT EXTRAORDINARY HEROISM IN ACTION
Access 4,000+ articles at:
ALL HANDS INDEX
Page 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

USS ASTORIA (CA-34)
USS HELENA (CL-50)
USS CARD (CVE-11)
USS GUADALCANAL (CVE-60)
USS BOGUE (CVE-9)
USS BERNADOU (DD-153)
USS DRAYTON (DD-378)
USS MAURY (DD-401)
USS STERETT (DD-407)
USS RADFORD (DD-446)
USS NICHOLAS (DD-449)
USS OBANNON (DD-450)
USS STANLY (DD-478)
USS BUCHANAN (DD-484)
USS CONVERSE (DD-509)
USS SPENCE (DD-512)
USS WADWORTH (DD-516)
USS HEERMANN (DD-532)
USS HOEL (DD-533)
USS COWELL (DD-547)
USS EVANS (DD-552)
USS JOHNSTON (DD-557)
USS CHARLES AUSBURNE (DD-570)
USS CLAXTON (DD-571)
USS DYSON (DD-572)
USS BENNION (DD-662)
USS LAFFEY (DD-724)
USS HUGH W. HADLEY (DD-774)
USS PILLSBURY (DE-133)
USS FLAHERTY (DE-135)
USS FROST (DE-144)
USS CHATELAINE (DE-149)
USS BRONSTEIN (DE-189)
USS FRANCIS M. ROBINSON (DE-220)
USS JOHN C. BUTLER (DE-339)
USS RAYMOND (DE-341)
USS MCGINTY (DE-365)
USS HAVERFIELD (DE-393)
USS SWENNING (DE-394)
USS WILLIS (DE-395)
USS JANSSEN (DE-396)
USS WILHOITE (DE-397)
USS DENNIS (DE-405)
USS SAMMUEL B. ROBERTS (DE-413)
USS ENGLAND (DE-635)
USS JENKS (DE-665)