U.S.S. HARDER

(SS-568)

HIT EM HARDER!
HIT EM AGAIN HARDER!